• Cộng tác & Chia sẻ
  Kiểm soát & Bảo vệ

 • Làm việc song song
  Cập nhật kịp thời
  Thông tin thông suốt
  Giảm thiểu rủi ro

 • Chuyên môn hóa
  Cộng tác, Kết hợp
  Phân quyền,phân nhiệm